Aanvullende Algemene Voorwaarden voor de later betalen of termijnbetaling of SEPA-incassomandaat van RAVENSBERGER Matratzen GmbH (hierna: "wij")
(Versie: 26-1-2018)

  General

 1. Wij bieden de betalingswijzen "later betalen" en/of "termijnbetaling" en/of "SEPA-incassomandaat" aan onze klanten. Hierbij zal de vordering worden gecedeerd aan de net-m privatbank 1891 AG (hierna te noemen: "bank").

 2. De later betalen, de termijnbetaling of de betaling via SEPA-incassomandaat staan slechts consumenten vanaf 18 jaar ter beschikking. Zij kunnen met deze service goederen via het internet kopen en moeten deze pas na daadwerkelijke ontvangst van de goederen en de factuur betalen of kunnen de betaling gemakshalve in deeltermijnen voldoen of het bedrag wordt via SEPA-incassomandaat van hun rekening afgeschreven.

 3. De koopovereenkomst over de goederen komt uitsluitend tussen u en ons tot stand. Ook de afwikkeling van de koopovereenkomst geschiedt volgens de afspraken die u met ons maakt. Wij blijven m.n. uw aanspreekpunt voor algemene klanten-vragen (bijvoorbeeld met betrekking tot de goederen, levertijd, verzending), retours, reclamaties, garantieaanspraken, eventuele ontbinding van de overeenkomst alsmede creditnota’s. Indien u kiest voor een later betalen of termijnbetaling of SEPA-incassomandaat gelden deze voorwaarden aanvullend ten opzichte van die afspraken en Algemene Voorwaarden, welke u met ons in het kader van de koopovereenkomst overeenkomt.

 4. Wij zullen ter afwikkeling van een later betalen of een termijnbetaling of een betaling via SEPA-incassomandaat onze vordering tegen u op betaling van de koopprijs aan de bank cederen. U wordt omtrent deze vorderingscessie hierbij geïnformeerd. Dit dient te worden aangemerkt als een mededeling in de zin van artikel 94 lid 1 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Alle betalingen dienen, teneinde als schuld bevrijdend te gelden, uitsluitend aan de bank op de aan u voor deze doelstelling opgegeven rekening te geschieden. De goederen blijven tot aan de volledige betaling eigendom van de bank.

 5. Als technische dienstverlener en dienstverlener ter toetsing van uw kredietwaardigheid bij een later betalen of een termijnbetaling of een betaling via SEPA-incassomandaat treedt payolution GmbH (www.payolution.com) voor ons op.

 6. Betaling via SEPA-incassomandaat

 7. Voor zover een betaling via SEPA-incassomandaat wordt overeengekomen, sturen wij u een rekening, welke terstond na ontvangst van de rekening en zonder korting opeisbaar is. Het opeisbare bedrag wordt middels SEPA-incassomandaat van de opgegeven rekening geïnd.

 8. Wij zullen u uiterlijk één kalenderdag vóór opeisbaarheid van de SEPA-incassomandaat-betaling de SEPA-incasso aankondigen.

 9. U bevestigt dat u tot het verstrekken van een SEPA-incassomandaat met betrekking tot de tijdens het bestellingsproces opgegeven rekening bevoegd bent. U heeft voor de desbetreffende dekking van de rekening zorg te dragen. Indien de rekening niet over de vereiste dekking beschikt, komen de door de terug-debitering ontstane kosten voor uw rekening.

 10. In geval van een herroeping, ontbinding, retours of reclamatie verzoeken wij u de afschrijving van het SEPA-incassomandaat niet te herroepen teneinde onnodige werkzaamheden en kosten te voorkomen. Het door ons aan u terug te betalen geldbedrag wordt op de rekening, op welke het SEPA-incassomandaat tot afschrijving heeft geleid, weer gecrediteerd of er wordt een creditnota opgemaakt indien dit tussen u en ons is overeengekomen.

 11. U verstrekt met afgifte van uw bestelling en de aanvaarding van deze voorwaarden het navolgende SEPA-incassomandaat met de navolgende inhoud aan de:

  • net-m privatbank 1891 AG

  • crediteuren identificatienummer: DE62POL00000009232

  • opdrachtreferentienummer wordt apart medegedeeld

  SEPA-incassomandaat

  Ik machtig de net-m privatbank 1891 AG om betalingen van mijn rekening via incasso te innen.

  Tegelijkertijd geef ik mijn kredietinstelling opdracht om de van de net-m privatbank 1891 AG op mijn rekening getrokken debitering in te lossen.

  Aanwijzing: Ik kan binnen acht weken vanaf de datum van afschrijving de vergoeding van het afgeschreven bedrag vorderen. Hierbij gelden de met mijn kredietinstelling afgesproken voorwaarden.

  • Naam van de rekeninghouder: zoals tijdens het bestellingsproces opgegeven

  • IBAN: zoals tijdens het bestellingsproces opgegeven

  • Datum van verstrekking: datum van uw bestelling

 12. Betalingsmodaliteiten en rentevoet

 13. Bij koop op termijnbetaling wordt u in onze data-ingevingsafdruk of een ander geschikt elektronisch medium en in een u aansluitend ter bewaring c.q. opslag ter beschikking gestelde informatie over alle wezenlijke contractcondities in de zin van precontractuele informatieverplichtingen van de richtlijn 2008/48/EG over consumentenkredietcontracten geïnformeerd. Deze informaties worden u aanvullend na contractsluiting, uiterlijk met bezorging van de goederen, in op te slane vorm elektronisch of schriftelijk medegedeeld.

 14. Voor zover u op grond van uw bijzondere afspraak met ons of op grond van wettelijke bepalingen het koopcontract ontbindt, de goederen retourneert, prijsmindering vordert of andere redenen heeft om uw betaling geheel of gedeeltelijk niet te moeten uitvoeren, zal de bank in dat geval de vordering tegen u weer aan ons terug overdragen. Met ons is alsdan een definitieve afspraak omtrent de betaling te treffen of de terug afwikkeling uit te voeren.

 15. Opzegging en voortijdige terugbetaling

 16. Een voortijdige opzegging van een gemaakte afspraak over een termijnbetaling is via een voortijdige terugbetaling mogelijk: U heeft het recht, te allen tijde het kredietbedrag voor afloop van het bedongen tijdstip gedeeltelijk of volledig terug te betalen. De door u te betalen rente vermindert bij voortijdige kredietterugbetaling overeenkomstig de hierdoor verminderde uitstaande vordering en de hierdoor verkorte contractduur; looptijd-afhankelijke kosten verminderen zich evenredig.

 17. Waarschuwing: Gevolgen van uitblijvende betalingen

 18. Voor vertraagde betalingen, zowel bij later betalen als ook bij termijnbetaling als ook bij de betaling via SEPA-incassomandaat, ontstaat rente krachtens verzuim in overeengekomen hoogte alsmede kosten voor desbetreffende sommaties. In geval van een niet succesvol intern incasso kan de bank de openstaande vordering ter incasso aan een incassobureau overhandigen. In dat geval kunnen kosten voor het incasseren door het incassobureau en eventueel advocaatkosten voor u ontstaan.

 19. Wij informeren u hierbij dat bij termijnbetaling in geval van het uitblijven van opeisbare betalingen, de bank, aan wie de koopprijsvordering door ons werd gecedeerd, het recht heeft, de afspraak over de termijnbetaling na schriftelijke sommatie en termijnstelling voortijdig te beëindigen en het gehele nog openstaande bedrag alsdan terstond opeisbaar wordt.

 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 21. Plaats van nakoming voor alle transacties is de plaats alwaar het bedrijf gevestigd is of kantoor houdt, voor zover wettelijk toegestaan. De contract-, bestel- en transactietaal is Nederlands.

 22. Op de door u met ons gesloten contractrelatie is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Alle geschillen voortvloeiende uit het met u gesloten contract dienen aan het gerecht van uw woonplaats te worden voorgelegd. Een buitengerechtelijke klachten- of bemiddelingsprocedure voor rechtsgeschillen voortvloeiende uit deze contractrelatie is niet overeengekomen. Voor zover een bepaling in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig zou zijn, tast dit de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan.

Aanvullende opmerkingen op de privacyverklaring voor aankopen op rekening, op afbetaling en met SEPA-incasso voor RAVENSBERGER Matratzen GmbH (hierna: "wij")
(Versie: 08-05-2018)
 1. Door ervoor te kiezen aankopen te betalen op rekening, op afbetaling, of met SEPA-incasso, verklaart u akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden van payolution en het verwerken van uw persoonlijke gegevens. Deze bepalingen kunt u opnieuw hieronder vinden en zijn alleen ter informatie.

 2. Wanneer u ervoor kiest aankopen te betalen op rekening of op afbetaling of met SEPA-incasso, zal persoonlijke informatie die nodig is om deze betaalmethodes te verwerken (voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres, geslacht) en de gegevens die nodig zijn om de transactie te verwerken (product, factuurbedrag, rente, afbetalingstermijnen, vervaldatums, totale bedrag, factuurnummer, belastingen, munteenheid, datum en uur van de bestelling) worden gedeeld met payolution zodat een risicobeoordeling kan worden uitgevoerd en aan de wettelijke verplichtingen kan worden voldaan.

 3. Om de identiteit en/of solvabiliteit van de klant na te gaan, zullen vragen en informatieverzoeken worden gedeeld met publiek toegankelijke databases en kredietverzekeraars. Informatie en, indien nodig, kredietinformatie op basis van statistische methodes kunnen worden opgevraagd bij de volgende leveranciers:

  payolution heeft ook het recht om gegevens in verband met gedrag dat gelijkstaat aan contractbreuk (bv. onbetwiste openstaande vorderingen) op te slaan, te verwerken, te gebruiken en te bezorgen aan de bovenvermelde rapportagebureaus.

 4. We zijn wettelijk verplicht uw kredietwaardigheid na te gaan volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende financiële transacties tussen handelaars en consumenten.

 5. In het geval van een aankoop op rekening, op afbetaling of met SEPA-incasso, zullen we gegevens met betrekking tot de zakelijke transactie (uw persoonlijke gegevens, aankoopprijs, voorwaarden van de afbetaling, start van de afbetalingen) en de contractvoorwaarden (bv. voorafbetaling, verlenging van de contractvoorwaarden, uitgevoerde betalingen) doorgeven aan payolution GmbH. Nadat een claim met betrekking tot de aankoop is ingediend, zal de bank waarbij de claim is ingediend de bovengenoemde gegevensoverdracht uitvoeren. Wij en/of de bank waarbij de claim met betrekking tot de aankoop is ingediend zullen bij payolution GmbH ook verslag uitbrengen over gebeurtenissen die ingaan tegen het contract (bv. beëindiging van de afbetalingen voor de zakelijke transactie, handhavingsmaatregelen). In overeenstemming met de bepalingen voor gegevensbescherming mogen deze verslagen enkel worden opgesteld als dat nodig is om de wettige belangen van de contractpartners van payolution GmbH of van het algemene publiek te vrijwaren en als uw rechtmatig belang daarbij niet wordt geschonden. payolution GmbH zal deze gegevens opslaan zodat het zijn contractpartners, die op professionele basis afbetalingen of andere vormen van krediet toestaan aan consumenten, informatie kan bezorgen om de kredietwaardigheid van klanten te beoordelen. Er kunnen adressen worden bezorgd aan bedrijven die op commerciële basis schulden verzamelen en die contractueel gebonden zijn aan payolution GmbH zodat zij debiteuren kunnen opsporen. payolution GmbH zal zijn contractpartners enkel gegevens bezorgen als de gegevensoverdracht gebaseerd is op een wettig belang. payolution GmbH zal aan de bank enkel objectieve, niet gedetailleerde gegevens bezorgen. Subjectieve waardebepalingen en persoonlijke informatie over inkomsten en bezittingen worden niet aan payolution GmbH bezorgd.

 6. U kunt uw akkoord om uw gegevens met betrekking tot de bestelling te laten verwerken te allen tijde herroepen. De bovenvermelde wettelijke verplichting om uw kredietwaardigheid na te gaan zal door een dergelijke herroeping niet worden beïnvloed.

 7. U bent verplicht ons enkel juiste en correcte informatie te bezorgen.

 8. Verdere informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens is terug te vinden in het volledige privacybeleid, dat kan worden geraadpleegd op: https://www.paysafe.com/legal-and-compliance/privacy-policy/

 9. U kunt ook contact opnemen met de privacyverantwoordelijke van Paysafe Group via:

  dataprotection.paylater@paysafe.com
  payolution GmbH
  Am Euro Platz 2
  1120 Wenen
  Gegevensverwerkingsregisternummer (DVR): 4008655