Aanvullende Algemene Voorwaarden voor de later betalen of termijnbetaling of SEPA-incassomandaat van RAVENSBERGER Matratzen GmbH (hierna: "wij")
(Versie: 16-10-2020)

  General

 1. Wij bieden de betalingswijzen "later betalen" en/of "termijnbetaling" en/of "SEPA-incassomandaat" aan onze klanten. Hierbij zal de vordering worden gecedeerd aan de Bank Frick & Co. AG (hierna te noemen: "bank").

 2. De later betalen, de termijnbetaling of de betaling via SEPA-incassomandaat staan slechts consumenten vanaf 18 jaar ter beschikking. Zij kunnen met deze service goederen via het internet kopen en moeten deze pas na daadwerkelijke ontvangst van de goederen en de factuur betalen of kunnen de betaling gemakshalve in deeltermijnen voldoen of het bedrag wordt via SEPA-incassomandaat van hun rekening afgeschreven.

 3. De koopovereenkomst over de goederen komt uitsluitend tussen u en ons tot stand. Ook de afwikkeling van de koopovereenkomst geschiedt volgens de afspraken die u met ons maakt. Wij blijven m.n. uw aanspreekpunt voor algemene klanten-vragen (bijvoorbeeld met betrekking tot de goederen, levertijd, verzending), retours, reclamaties, garantieaanspraken, eventuele ontbinding van de overeenkomst alsmede creditnota’s. Indien u kiest voor een later betalen of termijnbetaling of SEPA-incassomandaat gelden deze voorwaarden aanvullend ten opzichte van die afspraken en Algemene Voorwaarden, welke u met ons in het kader van de koopovereenkomst overeenkomt.

 4. Wij zullen ter afwikkeling van een later betalen of een termijnbetaling of een betaling via SEPA-incassomandaat onze vordering tegen u op betaling van de koopprijs aan de bank cederen. U wordt omtrent deze vorderingscessie hierbij geïnformeerd. Dit dient te worden aangemerkt als een mededeling in de zin van artikel 94 lid 1 van boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Alle betalingen dienen, teneinde als schuld bevrijdend te gelden, uitsluitend aan de bank op de aan u voor deze doelstelling opgegeven rekening te geschieden. De goederen blijven tot aan de volledige betaling eigendom van de bank.

 5. Als technische dienstverlener en dienstverlener ter toetsing van uw kredietwaardigheid bij een later betalen of een termijnbetaling of een betaling via SEPA-incassomandaat treedt payolution GmbH (www.payolution.com) voor ons op.

 6. Betaling via SEPA-incassomandaat

 7. Voor zover een betaling via SEPA-incassomandaat wordt overeengekomen, sturen wij u een rekening, welke terstond na ontvangst van de rekening en zonder korting opeisbaar is. Het opeisbare bedrag wordt middels SEPA-incassomandaat van de opgegeven rekening geïnd.

 8. Wij zullen u uiterlijk één kalenderdag vóór opeisbaarheid van de SEPA-incassomandaat-betaling de SEPA-incasso aankondigen.

 9. U bevestigt dat u tot het verstrekken van een SEPA-incassomandaat met betrekking tot de tijdens het bestellingsproces opgegeven rekening bevoegd bent. U heeft voor de desbetreffende dekking van de rekening zorg te dragen. Indien de rekening niet over de vereiste dekking beschikt, komen de door de terug-debitering ontstane kosten voor uw rekening.

 10. In geval van een herroeping, ontbinding, retours of reclamatie verzoeken wij u de afschrijving van het SEPA-incassomandaat niet te herroepen teneinde onnodige werkzaamheden en kosten te voorkomen. Het door ons aan u terug te betalen geldbedrag wordt op de rekening, op welke het SEPA-incassomandaat tot afschrijving heeft geleid, weer gecrediteerd of er wordt een creditnota opgemaakt indien dit tussen u en ons is overeengekomen.

 11. U verstrekt met afgifte van uw bestelling en de aanvaarding van deze voorwaarden het navolgende SEPA-incassomandaat met de navolgende inhoud aan de:

  • Bank Frick & Co. AG

  • crediteuren identificatienummer: DE87ZZZ00000019937

  • opdrachtreferentienummer wordt apart medegedeeld

  SEPA-incassomandaat

  Ik machtig de Bank Frick & Co. AG om betalingen van mijn rekening via incasso te innen.

  Tegelijkertijd geef ik mijn kredietinstelling opdracht om de van de Bank Frick & Co. AG op mijn rekening getrokken debitering in te lossen.

  Aanwijzing: Ik kan binnen acht weken vanaf de datum van afschrijving de vergoeding van het afgeschreven bedrag vorderen. Hierbij gelden de met mijn kredietinstelling afgesproken voorwaarden.

  • Naam van de rekeninghouder: zoals tijdens het bestellingsproces opgegeven

  • IBAN: zoals tijdens het bestellingsproces opgegeven

  • Datum van verstrekking: datum van uw bestelling

 12. Betalingsmodaliteiten en rentevoet

 13. Bij koop op termijnbetaling wordt u in onze data-ingevingsafdruk of een ander geschikt elektronisch medium en in een u aansluitend ter bewaring c.q. opslag ter beschikking gestelde informatie over alle wezenlijke contractcondities in de zin van precontractuele informatieverplichtingen van de richtlijn 2008/48/EG over consumentenkredietcontracten geïnformeerd. Deze informaties worden u aanvullend na contractsluiting, uiterlijk met bezorging van de goederen, in op te slane vorm elektronisch of schriftelijk medegedeeld.

 14. Voor zover u op grond van uw bijzondere afspraak met ons of op grond van wettelijke bepalingen het koopcontract ontbindt, de goederen retourneert, prijsmindering vordert of andere redenen heeft om uw betaling geheel of gedeeltelijk niet te moeten uitvoeren, zal de bank in dat geval de vordering tegen u weer aan ons terug overdragen. Met ons is alsdan een definitieve afspraak omtrent de betaling te treffen of de terug afwikkeling uit te voeren.

 15. Opzegging en voortijdige terugbetaling

 16. Een voortijdige opzegging van een gemaakte afspraak over een termijnbetaling is via een voortijdige terugbetaling mogelijk: U heeft het recht, te allen tijde het kredietbedrag voor afloop van het bedongen tijdstip gedeeltelijk of volledig terug te betalen. De door u te betalen rente vermindert bij voortijdige kredietterugbetaling overeenkomstig de hierdoor verminderde uitstaande vordering en de hierdoor verkorte contractduur; looptijd-afhankelijke kosten verminderen zich evenredig.

 17. Waarschuwing: Gevolgen van uitblijvende betalingen

 18. Voor vertraagde betalingen, zowel bij later betalen als ook bij termijnbetaling als ook bij de betaling via SEPA-incassomandaat, ontstaat rente krachtens verzuim in overeengekomen hoogte alsmede kosten voor desbetreffende sommaties. In geval van een niet succesvol intern incasso kan de bank de openstaande vordering ter incasso aan een incassobureau overhandigen. In dat geval kunnen kosten voor het incasseren door het incassobureau en eventueel advocaatkosten voor u ontstaan.

 19. Wij informeren u hierbij dat bij termijnbetaling in geval van het uitblijven van opeisbare betalingen, de bank, aan wie de koopprijsvordering door ons werd gecedeerd, het recht heeft, de afspraak over de termijnbetaling na schriftelijke sommatie en termijnstelling voortijdig te beëindigen en het gehele nog openstaande bedrag alsdan terstond opeisbaar wordt.

 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 21. Plaats van nakoming voor alle transacties is de plaats alwaar het bedrijf gevestigd is of kantoor houdt, voor zover wettelijk toegestaan. De contract-, bestel- en transactietaal is Nederlands.

 22. Op de door u met ons gesloten contractrelatie is uitsluitend Nederlands recht toepasselijk. Alle geschillen voortvloeiende uit het met u gesloten contract dienen aan het gerecht van uw woonplaats te worden voorgelegd. Een buitengerechtelijke klachten- of bemiddelingsprocedure voor rechtsgeschillen voortvloeiende uit deze contractrelatie is niet overeengekomen. Voor zover een bepaling in deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig zou zijn, tast dit de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet aan.